Waarom het programma zo waardevol is

Eureka!

Dé manier om gehoor te geven aan de actuele vraag naar ‘burgerschapsvorming’ en 'persoonsvorming'.

Kinderen ontwikkelen hun eigenwaarde, vergroten hun weerbaarheid en leren kritisch en analytisch denken. Geen wonder dat uit verschillende effectmetingen blijkt dat zowel ouders, coaches, en docenten blij met de stimulerende werking die het programma heeft op de mentale ontwikkeling en de groepsdynamiek in klassen.

Toewerken naar datgene wat er echt toe doet!

De Wereld van Sofie sluit naadloos aan bij de leefwereld van kinderen uit de verschillende leeftijdsgroepen, een lessenreeks die dus door de gehele school gegeven kan worden en door zelfstandige trainers aan verschillende leeftijdsgroepen gegeven kan worden.

Kritisch denken en sociale vaardigheden staan tijdens deze lessenreeks centraal, een van de kernpunten van burgerschap. In de toekomst zal er steeds meer gefocust worden op burgerschap en de ontwikkeling van deze vaardigheden. De combinatie van deze aanpak én de laagdrempelige lesvorm geeft een boost aan het enthousiasme en de leergierigheid van kinderen, de basis om toe te werken naar wat echt toe doet!

 De maatschappij vraagt steeds meer van kinderen:

  • Dus leren wij ze verder denken en doelgericht te zoeken naar antwoorden
  • Kijken de trainers van de 'Wereld van Sofie' met een frisse en onbevangen blik naar kinderen. 
  • Stappen we samen met de kinderen uit de reguliere les en in de wereld van de filosofie. Dit is een leuke onderbreking en bevordert het vrije denken.
  • Zorgen we er samen voor dat kinderen mentaal weerbaar worden en zetten we vol in op sociale vaardigheden.

Groepsdynamica

Een klas is een dynamisch geheel, met doorlopende processen waar trainers en docenten ook deel van uitmaken en invloed op uitoefenen. Wereld van Sofie stimuleert een positieve groepsdynamiek en zorgt voor een voelbare verandering bij kinderen en dat zien docenten ook terug tijdens overige lessen.

Concrete invulling geven aan burgerschapsvorming

Burgers hebben een goed denk- en oordeelsvermogen nodig. Ze moeten dialoog kunnen voeren en om kunnen gaan met een verschil van mening. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden zoals: samenwerken, kritisch denken maar ook problemen oplossen en analyseren. Wereld van Sofie helpt daarbij. De WereldvanSofie trainer bij u op school kijken met een frisse blik naar de kinderen en heeft een ondersteunende rol in het neerzetten van de burgerschapsvorming. De 'externe' rol die zij vervullen maakt de leeromgeving laagdrempeliger en meer ‘out of the box’. Zo kan gezamenlijk filosoferen het sociaal-emotionele functioneren stimuleren en bijdragen aan burgerschapsvorming. We durven zelfs te stellen dat de Wereld van Sofie de mogelijkheid biedt om burgerschap door uw hele school te verweven.

Aan het onderwijs wordt sinds enkele jaren de eis gesteld burgerschap te bevorderen. De website van de stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zegt daarover het volgende: 'Burgerschapsvorming brengt leerlingen, de basiskennis, vaardigheden en houding bij welke nodig zijn om een actieve rol te spelen in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grondrechten, duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.

Daarnaast komt hierin terug dat leerlingen betekenisvolle vragen dienen leren te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in kunnen nemen en daarbij respectvol met kritiek om te gaan. Dat zij zich leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en ze tevens leren respect op te brengen voor verschillende opvattingen.

Bovengenoemde doelen sluiten zeer goed aan op de belangrijkste procesdoelen van het filosoferen en Wereld van Sofie tracht dan ook samen met ouders, leerkrachten en de leerlingen invulling hieraan te geven.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn over het algemeen enthousiast als de school aandacht besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling en filosofie. Om dit positieve gevoel te versterken worden ouders met behulp van ouderavonden meegenomen in de Wereld van Sofie. Zo kunnen zij zelf kennismaken met de uitdagende samenwerkingsvormen en het filosoferen met kinderen. Ouderparticipatie kan worden uitgebreid door hen een aantal lessen bij te laten wonen en/of daarin te participeren en/of een les van de leerlingen te ontvangen. Via de schoolwebsite en/of schoolkrant kunnen zij verder worden geïnformeerd over lesinhoud en voortgang van het programma.

Ook wereld van Sofie trainer worden?