Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van Wereld van Sofie® trainingen en cursussen

Annuleren kan tot twee weken voor het begin van de cursus. Cursisten zijn dan € 25,- administratiekosten verschuldigd. Daarna is annuleren wel mogelijk, maar blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Wereld van Sofie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen (minder dan 5 deelnemers). Als dat het geval is, ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht. Alle reeds betaalde bedragen m.b.t. de geannuleerde cursus worden volledig gerestitueerd.

De cursusbijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden conform het cursusrooster zoals dat vermeld staat op de website. Indien een of meerdere lessen van de cursus wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden deze zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg met de deelnemers vast te stellen datum.

Is de cursist onverhoopt verhinderd op de dag dat een les wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld. Heeft de cursist om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen twee weken terugbetaald, indien van toepassing na aftrek van administratiekosten. Terugbetaling vindt plaats op het bankrekening nummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Annuleringen of wijzigingen kunnen schriftelijk via e-mail worden doorgegeven.

De factuur voor de administratiekosten vormt tevens het bewijs van annulering. Als de administratiekosten niet van toepassing zijn, ontvangt de cursist een bevestiging van de annulering per e-mail.

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de cursist zich verplicht tot betaling van het cursusgeld. Een factuur voor het cursusgeld ontvangt de cursist per email. Uiterlijk twee weken voor de aanvang van de cursus dient Wereld van Sofie de betaling per bank te hebben ontvangen. Heeft de cursist zich minder dan twee weken van tevoren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per ommegaande te worden voldaan. Contante betalingen zijn niet mogelijk. Indien wij de betaling voor de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet hebben ontvangen, dan blijft de overeenkomst met Wereld van Sofie en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer de cursus uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist. Met elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van diens persoonsgegevens in het bestand van Wereld van Sofie, met vermelding van diens contactgegevens op de groepslijst.

Wereld van Sofie behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de informatie die de cursist in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist. Copyright van al het materiaal tijdens de cursus behoort tot het eigendom van Wereld van Sofie en mag niet - zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wereld van Sofie - door derden worden gebruikt.