Zó draagt Wereld van Sofie bij aan de ontwikkeling van kinderen

Benieuwd?

In de training wordt volop gewerkt aan het bevorderen van een positieve sfeer in de klas. De kinderen worden in de lessen uitgedaagd samen te werken en grenzen te verleggen. Kinderen leren waar hun mogelijkheden liggen en talenten komen tot uiting. Het vergroten van het zelfvertrouwen en het creëren van een positief zelfbeeld staan bij deze weerbaarheidstrainingen centraal, hier vanuit kan er toegewerkt worden naar het vertrouwen in de ander en een positieve groepsdynamiek.

De trainingen bestaan uit tal van uitdagende en tot de verbeelding sprekende bewegingswerkvormen, samenwerkingsvormen en vertrouwensoefeningen. Op deze manier creëert de Wereld van Sofie trainer een omgeving waarin kinderen letterlijk op elkaar kunnen vertrouwen en ervaren kinderen wat dit doet met de onderlinge samenwerking. Onderliggende verhoudingen en de manier waarop kinderen uit de klas met elkaar omgaan verbeteren, wat een enorm positieve invloed op de sfeer in de klas.

Doordat het Filosoferen met Kinderen verweven is met de groepsdynamische lessen, wordt er een duidelijke transfer gemaakt naar de klas en krijgen kinderen de kans te reflecteren op eigen gedrag, rollen en de dynamiek in de klas. Filosoferen met Kinderen heeft een typerende werkwijze, denk aan een klasgesprek aangevuld met verschillende opdrachten waarbij ze uitgedaagd worden een mening te vormen en ergens over na te denken. Het gaat er uiteindelijk niet om wat er uit zo'n gesprek komt, maar juist om wat er tijdens zo'n klasgesprek gebeurt. Deze werkvorm vraagt altijd om een gemeenschappelijke discussie of dialoog, waarbij de kinderen samen op onderzoek gaan en hun eigen gedachten en die van de ander verkennen. Dat is burgerschapsonderwijs pur sang!

Filosofie binnen de school centraal stellen brengt samenhang tussen alle andere vakken die er zijn. Kinderen leren verder te kijken dan het hier en nu, kritisch te reflecteren op zichzelf maar ook kritisch te durven kijken naar de maatschappij. Naast taal en rekenvaardigheid, focust de toekomst van het onderwijs zich op denkvaardigheden. 

Door in het basisonderwijs regelmatig te filosoferen met kinderen leer je kinderen hun eigen denkprocessen te ontwikkelen. Kinderen leren zich uit te spreken, iets te beargumenteren, ideeën te delen, open te staan voor andere ideeën en daadwerkelijk te luisteren naar een ander. Niet omdat dit zogenaamd moet, maar vanuit oprechte interesse in de ander.

Dat het filosoferen met kinderen een plek heeft gekregen binnen de training behoeft eigenlijk geen pleidooi, het is de manier om gehoor te geven aan burgerschap en de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben.

Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de Wereld van Sofie gemakkelijk is op te nemen binnen ieder school curriculum en iedere school op deze manier kan voldoen aan de gestelde kerndoelen rondom Burgerschap. 

 Wereld van Sofie zorgt voor:

 • Enthousiaste kinderen die kritisch en analytisch leren denken
 • Een stevige basis, waar kinderen hun hele leven profijt van hebben
 • Trotse kinderen
 • Een prettige groepsdynamiek en veilig gevoel in de klas
 • Blije docenten en ouders dankzij merkbare verandering bij kinderen

 Kinderen ontwikkelen:

 • Kritisch denkvermogen
 • Creatief denkvermogen
 • Redeneervermogen
 • Taalvaardigheid
 • Onderzoeksvaardigheden
 • Zelfstandig denken
 • Zelfvertrouwen
 • Dialoog
 • Tolerantie
 • Eigenwaarde
 • Veerkracht
 • Een positieve groepsdynamica
 • Persoonlijke zingeving
 • Het vermogen te luisteren naar elkaar en begrip te hebben
 • Wereldburgerschap

Het trainingsprogramma heeft naast een filosofisch, psychologisch, ook een fysieke insteek. Dit onder het motto: zet kinderen in beweging.  De praktijk laat namelijk zien dat kinderen het beste leren en zaken het snelste ‘oppikken’ door ze te beleven en te ervaren. Door het fysieke aspect leren jongens en meisjes dat zij letterlijk kunnen bouwen op elkaar. Zo ontstaat en groeit vertrouwen in henzelf en in een ander. Dat gun je elk kind!

Zelf weerbaarheidstrainingen en lessen filosoferen met kinderen geven?